با دسترسی فراوان به انواع مختلف واگن های ایرانی و CIS ، مسیرهای مختلفی وجود دارد که از طریق آن می توان حمل بار را از طریق سیستم راه آهن ایران و شرکت های حمل و نقل ریلی بین امللی به مقصد داخلی در ایران و یا به کشورهای CIS و ترکیه منتقل کرد.

به طور خلاصه سرویس حمل و نقل ریلی سام پارس ترابر شامل :

  • حوزه CIS
  • اروپا و ترکیه
  • خاوردور
  • هرات

میباشد