این شرکت کلیه حمل و نقل های هوایی (صادرات و واردات) تمام محموله های مشتریان را از نقطه شروع تا مقصد نهایی به صورت هوایی ترتیب می دهد.

حمل و نقل هوایی هم برای صادرات و هم برای واردات از کلیه مبادی دنیا به مقصد نهایی به صورت EXW  و FOB توسط شرکت سام پارس ترابر انجام می کیرد.