این شرکت با دارا بودن نماینده در کلیه مبادی و مقاصد سراسر دنیا کلیه خدمات گمرکی را به شرح ذیل ارایه می نماید:

نظارت برتخلیه و بارگیری کالا در گمرک.(صورتجلسه کسر واضافه تخلیه)

انوانتر و تهیه صورت عدل بندی کالای موجود در گمرک

تعیین تعرفه کالا بر اساس سیستم هماهنگ شده (HS)

انجام رویه گمرکی  ترانزیت خارجی

انجام رویه گمرکی ترانزیت داخلی

انجام رویه گمرکی ورود موقت

انجام رویه گمرکی صدور موقت

انجام رویه گمرکی صادرات قطعی