شرکت سام پارس ترابر با نظر و درخواست صاحبان کالا در سراسر دنیا می تواند کلیه محمولات وارداتی و صادراتی را طبق تعرفه شرکتهای بیمه، از طرف صاحبان کالا تحت پوشش قرار دهد.

شایان ذکر است این شرکت توانایی تنطیم و عقد قرارداد بیمه کالاهای تجاری با کلیه بیمه گران بین المللی را دارا می باشد